Strona główna

Badania

Działalność naukowa związana jest z następującymi grupami tematycznymi:

 • Badania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń.
 • Badania i analizy procesów resztkowych towarzyszących pracy maszyn elektrycznych.
 • Badania diagnostyczne silników indukcyjnych.
 • Badania diagnostyczne zespołów maszynowych napędzanych silnikami indukcyjnymi.
 • Badania diagnostyczne turbozespołów.
 • Badania wibroakustyczne silników indukcyjnych klatkowych.
 • Badania wibroakustyczne silników bezszczotkowych prądu stałego z magnesami trwałymi BLDC.
 • Badania stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych.
 • Nowe technologie diagnozowania off-line i on-line maszyn wirujących.
 • Aparatura diagnostyczna, czujniki do pomiarów diagnostycznych.
 • Monitoring stanu technicznego zespołów maszynowych.

Udział w realizacji 42 prac naukowo - badawczych umownych dla przemysłu. Wiele z nich to prace w ramach problemu węzłowego 05.5 oraz w ramach programów centralnych CPBP 02.03, CPBP 11.1, CPBR 1.3, CPBR 5.7, CPBR 13.02. Rezultaty prac zostały wdrożone do praktyki przemysłowej przynosząc wymierne korzyści ekonomiczne dla gospodarki krajowej. Jest autorem bądź współautorem 41 ekspertyz i doradztw technicznych oraz około 1300 prac technicznych dla przemysłu. Współautor 6 patentów. Kierował projektem badawczym Nr N N 510536639 – „Czujniki do pomiarów off-line i on-line wyładowań niezupełnych w silnikach elektrycznych oraz system kalibracji torów pomiarowych” finansowanego przez Ministerstwo. Kierował i był wykonawcą projektu RPOP.01.03.01-16-003/10-01 „Nowoczesna eksploatacja, diagnostyka, monitoring i serwis łożysk tocznych w napędach elektrycznych – laboratorium Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Opolskiej w Opolu, finansowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego. Jako rzeczoznawca Stowarzyszenia Elektryków Polskich brał udział w opiniowaniu wielu awarii maszyn elektrycznych. W badaniach naukowych które prowadził i prowadzi, współpracuje z Politechniką Śląską w Gliwicach i z Politechniką Wrocławską – z Wydziałami Elektrycznymi, z Instytutem KOMEL w Katowicach, z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie z czołowymi światowymi firmami - koncernami: ADWEL, CATLER – HAMMER, SIEMENS, SKF. Intensywnie współpracował i współpracuje z krajowymi zakładami przemysłowymi: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. w Choruli, Cementownią ODRA SA w Opolu, Cementownią Ożarów, Zakładami Wapienniczymi w Górażdżach, TurboCare Poland SA w Lublińcu, dawniejsze Zakłady Produkcyjno-Remontowymi Energetyki „Energoserwis” w Lublińcu, TurboCare Sp. z o. o w Wrocławiu, Elektrownią Blachownia, Elektrownią Bełchatów, Elektrownią Jaworzno III, PGE Elektrownią Opole, Elektrownią Łaziska, Ciepłownią w Opolu, Ciepłownią w Kluczborku, Ciepłownią w Nysie, Elektrociepłownią w Będzinie, Elektrociepłownią w Chorzowie, Elektrociepłownią Siekierki w Warszawie, Zakładami Koksowniczymi w Zdzieszowicach, Zakładami Koksowniczymi w Dąbrowie Górniczj, Zakładami Chemicznymi w Blachowni, Zakładami Chemicznymi w Policach, Zakładami Azotowymi w Kędzierzynie-Koźlu, Zakładami Petrochemicznymi w Płocku, Hutą Miedzi w Głogowie, Śląską Fabryką Drożdży w Wołczynie (obecnie LESAFFRE POLSKA S.A.), Fabryką Silników Elektrycznych BESEL w Brzegu, Dolnośląską Fabryką Maszyn Elektrycznych we Wrocławiu (dawniejszy DOLMEL i DOZAMEL), Fabryką EMIT w Żychlinie (obecnie CANTONI). Maszyny elektryczne wymienionych zakładów przemysłowych były obiektami badań i eksperymentów. Laboratorium badawczym obok uczelnianego były hale przemysłowe. W wymienionych zakładach przemysłowych wprowadził liczne innowacje techniczne w tym nowe technologie diagnozowania off-line i on-line zespołów maszynowych.

Utworzył i kieruje zespołem badawczym uczelniano – przemysłowym zajmującym się eksploatacją i diagnostyką maszyn elektrycznych. Do zespołu należał śp: dr inż. Józef Dwojak, obecnie należy: dr inż. Marek Kacperak, dr inż. Wojciech Kandora, dr inż. Jerzy Podchajecki, dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO, mgr  inż. Marek Klimowski, mgr inż. Piotr Paduch, mgr inż. Paweł Rydlik.

Dla potrzeb realizacji badań, wespół z Zakładami Przemysłowymi, z którymi współpracuje, zorganizował trzy laboratoria naukowo-badawcze: Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Elektrowni w PGE Elektrowni Opole SA, Laboratorium Diagnostyki Maszyn Elektrycznych w Zakładach TurboCare Polska SA w Lublińcu, Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Cementowni w Cementowni ODRA SA.

Do najistotniejszych osiągnięć naukowych należą prace dotyczące opracowania kompleksowych metod diagnozowania maszyn elektrycznych on-line i off-line w warunkach przemysłowych. Zwieńczeniem pracy naukowo-badawczej Sławomira Szymańca było uzyskanie 24.01.2008 roku stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika i specjalności Maszyny Elektryczne. Rezultaty prac zostały wdrożone do praktyki przemysłowej przynosząc wymierne korzyści ekonomiczne dla gospodarki krajowej. Jury Konkursu o nagrodę SIEMENSA w 15 jubileuszowej edycji konkursu o nagrodę badawczą firmy Siemens, za wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych w uznaniu oryginalnych elementów naukowych w pracy, które wywierają istotny wpływ na rozwój nauki i w uznaniu walorów praktycznych pracy przyznało nagrodę badawczą dr hab. inż. Sławomirowi Szymańcowi. Nagrodzono pracę: „Diagnostyka maszyn elektrycznych w warunkach przemysłowej eksploatacji” w 2010 roku. Ów laur przyznawany jest raz w roku tylko jednemu zespołowi badawczemu bądź indywidualnemu naukowcowi w Polsce. Nagroda Siemensa jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem naukowym w kraju i poza jego granicami.

Prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec był promotorem w 4 zamkniętych przewodach doktorskich. Wyniki badań uzyskane w 3 przewodach doktorskich zostały wdrożone w przemyśle. Jest promotorem w 2 otwartych przewodach doktorskich. Był recenzentem wydawniczym 1 rozprawy habilitacyjnej. i 3 rozpraw doktorskich, 1 książki, wielu artykułów do renomowanych czasopism z listy filadelfijskiej, konferencji krajowych jak również projektów badawczych KBN. Jest członkiem komitetów naukowych dwóch cyklicznych i jednej niecyklicznej konferencji międzynarodowych oraz dwóch konferencji krajowych. Jest aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Jest ekspertem i rzeczoznawcą SEP. Brał udział w opracowywaniu i opiniowaniu Polskich Norm. Reprezentuje Politechnikę Opolską w Komisjach Eksploatacji Maszyn Elektrycznych w Komisjach Branżowych Energetyki. Godna podkreślenia jest działalność dydaktyczna prowadzona na kierunku Elektrotechnika. Dr hab. inż. Sławomir Szymaniec wypromował 117 Absolwentów. Był promotorem 81 prac dyplomowych stojących na bardzo wysokim poziomie, w większości wykonywanych przy użyciu bardzo nowoczesnej aparatury badawczej w zakładach przemysłowych dla potrzeb przemysłu krajowego. Prace te były wielokrotnie nagradzane na Konkursach SEP.

on-line

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Oxford Encyclopedia