Strona główna

Curriculum Vitae

prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec

1. Data i miejsce urodzenia: 17.05.1949, Opole.

2. Ukończone studia: Politechnika Wrocławska 1972. mgr inż. Elektronik.

3. Dyscyplina naukowa: elektrotechnika, elektronika.

4. Specjalność: maszyny elektryczne, diagnostyka, wibroakustyka maszyn elektrycznych, elektronika, aparatura pomiarowa.

5. Stopnie i tytuły naukowe, stopnie honorowe:

 • dr - Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, 1985.
 • dr hab. - Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, 2008.
 • prof. - 2015

6.  Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże długoterminowe:

 • W latach 1981/82 roczny staż naukowy w Zakładzie Akustyki Technicznej w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.
 • W roku 1983, 2 tygodniowy stażu naukowym w Instytucie Eksperymentalnym w Erewaniu.
 • W latach 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 prywatne miesięczne pobyty studialne w Niemczech, zapoznanie się z diagnostyką eksploatacyjną maszyn i urządzeń w przemyśle.
 • Członek Senatu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, Politechniki Opolskiej w latach 1975 do 1981, od 2012 roku do nadal jako przedstawiciel ZNP.
 • Wice Prezes Rady Uczelnianej ZNP od 2010 r. do nadal.
 • Kierownik Zespołu Diagnostyki i Układów Elektromechanicznych w okresie 1995 do 31.08.2005 r.
 • Profesor nadzwyczajny w Katedrze Napędu Elektrycznego, Diagnostyki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Opolskiej od 2008 do 2012 r.
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej i Diagnostyki, od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
 • Kierownik Katedry Elektrowni i Systemów Pomiarowych od 01.01.2013 r. do nadal.
 • PO kierownika Katedry Elektrotechniki Przemysłowej od 07.02.2014 r do nadal.
 • Profesor nadzwyczajny w Katedrze Elektrowni i Systemów Pomiarowych Politechniki Opolskiej od 01.01.2013 do nadal.
 • Członek Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej od 01.02.2008 r. do nadal.
 • Przewodniczący Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Politechniki Opolskiej od 2008 r. do nadal.
 • Członek Senackiej Komisji Bibliotecznej od 01.01. 2013 r. do nadal.

7.  Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach naukowych:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
 • Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Członek Komitetu Energetyki PAN oddział w Katowicach.

8.  Badania:

 • Działalność naukowa związana jest z następującymi grupami tematycznymi:
 • Badania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń.
 • Badania i analizy procesów resztkowych towarzyszących pracy maszyn elektrycznych.
 • Badania diagnostyczne silników indukcyjnych.
 • Badania diagnostyczne zespołów maszynowych napędzanych silnikami indukcyjnymi.
 • Badania diagnostyczne turbozespołów.
 • Badania wibroakustyczne silników indukcyjnych klatkowych.
 • Badania wibroakustyczne silników bezszczotkowych prądu stałego z magnesami trwałymi BLDC.
 • Badania stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych.
 • Nowe technologie diagnozowania off-line i on-line maszyn wirujących.
 • Aparatura diagnostyczna, czujniki do pomiarów diagnostycznych.
 • Monitoring stanu technicznego zespołów maszynowych.

Udział w realizacji 42 prac naukowo - badawczych umownych dla przemysłu. Wiele z nich to prace w ramach problemu węzłowego 05.5 oraz w ramach programów centralnych CPBP 02.03, CPBP 11.1, CPBR 1.3, CPBR 5.7, CPBR 13.02. Rezultaty prac zostały wdrożone do praktyki przemysłowej przynosząc wymierne korzyści ekonomiczne dla gospodarki krajowej. Jest autorem bądź współautorem 41 ekspertyz i doradztw technicznych oraz około 1300 prac technicznych dla przemysłu. Współautor 6 patentów. Kierował projektem badawczym Nr N N 510536639 – „Czujniki do pomiarów off-line i on-line wyładowań niezupełnych w silnikach elektrycznych oraz system kalibracji torów pomiarowych” finansowanego przez Ministerstwo. Kierował i był wykonawcą projektu RPOP.01.03.01-16-003/10-01 „Nowoczesna eksploatacja, diagnostyka, monitoring i serwis łożysk tocznych w napędach elektrycznych – laboratorium Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Opolskiej w Opolu, finansowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego. Jako rzeczoznawca Stowarzyszenia Elektryków Polskich brał udział w opiniowaniu wielu awarii maszyn elektrycznych.

W badaniach naukowych które prowadził i prowadzi, współpracuje z Politechniką Śląską w Gliwicach i z Politechniką Wrocławską – z Wydziałami Elektrycznymi, z Instytutem KOMEL w Katowicach, z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie z czołowymi światowymi firmami - koncernami: ADWEL, CATLER – HAMMER, SIEMENS, SKF. Intensywnie współpracował i współpracuje z krajowymi zakładami przemysłowymi: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. w Choruli, Cementownią ODRA SA w Opolu, Cementownią Ożarów, Zakładami Wapienniczymi w Górażdżach, TurboCare Poland SA w Lublińcu, dawniejsze Zakłady Produkcyjno-Remontowymi Energetyki „Energoserwis” w Lublińcu, TurboCare Sp. z o. o w Wrocławiu, Elektrownią Blachownia, Elektrownią Bełchatów, Elektrownią Jaworzno III, PGE Elektrownią Opole, Elektrownią Łaziska, Ciepłownią w Opolu, Ciepłownią w Kluczborku, Ciepłownią w Nysie, Elektrociepłownią w Będzinie, Elektrociepłownią w Chorzowie, Elektrociepłownią Siekierki w Warszawie, Zakładami Koksowniczymi w Zdzieszowicach, Zakładami Koksowniczymi w Dąbrowie Górniczej, Zakładami Chemicznymi w Blachowni, Zakładami Chemicznymi w Policach, Zakładami Azotowymi w Kędzierzynie-Koźlu, Zakładami Petrochemicznymi w Płocku, Hutą Miedzi w Głogowie, Śląską Fabryką Drożdży w Wołczynie (obecnie LESAFFRE POLSKA S.A.), Fabryką Silników Elektrycznych BESEL w Brzegu, Dolnośląską Fabryką Maszyn Elektrycznych we Wrocławiu (dawniejszy DOLMEL i DOZAMEL), Fabryką EMIT w Żychlinie (obecnie CANTONI). Maszyny elektryczne wymienionych zakładów przemysłowych były obiektami badań i eksperymentów. Laboratorium badawczym obok uczelnianego były hale przemysłowe. W wymienionych zakładach przemysłowych wprowadził liczne innowacje techniczne w tym nowe technologie diagnozowania off-line i on-line zespołów maszynowych.

Utworzył i kieruje zespołem badawczym uczelniano – przemysłowym zajmującym się eksploatacją i diagnostyką maszyn elektrycznych. Do zespołu należał śp: dr inż. Józef Dwojak, obecnie należy: dr inż. Marek Kacperak, dr inż. Wojciech Kandora, dr inż. Jerzy Podchajecki, dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO, mgr  inż. Marek Klimowski, mgr inż. Piotr Paduch, mgr inż. Paweł Rydlik.

Dla potrzeb realizacji badań, wespół z Zakładami Przemysłowymi, z którymi współpracuje, zorganizował trzy laboratoria naukowo-badawcze: Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Elektrowni w PGE Elektrowni Opole SA, Laboratorium Diagnostyki Maszyn Elektrycznych w Zakładach TurboCare Polska SA w Lublińcu, Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Cementowni w Cementowni ODRA SA.

Do najistotniejszych osiągnięć naukowych należą prace dotyczące opracowania kompleksowych metod diagnozowania maszyn elektrycznych on-line i off-line w warunkach przemysłowych. Zwieńczeniem pracy naukowo-badawczej Sławomira Szymańca było uzyskanie 24.01.2008 roku stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika i specjalności Maszyny Elektryczne. Rezultaty prac zostały wdrożone do praktyki przemysłowej przynosząc wymierne korzyści ekonomiczne dla gospodarki krajowej. Jury Konkursu o nagrodę SIEMENSA w 15 jubileuszowej edycji konkursu o nagrodę badawczą firmy Siemens, za wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych w uznaniu oryginalnych elementów naukowych w pracy, które wywierają istotny wpływ na rozwój nauki i w uznaniu walorów praktycznych pracy przyznało nagrodę badawczą dr hab. inż. Sławomirowi Szymańcowi. Nagrodzono pracę: „Diagnostyka maszyn elektrycznych w warunkach przemysłowej eksploatacji” w 2010 roku. Ów laur przyznawany jest raz w roku tylko jednemu zespołowi badawczemu bądź indywidualnemu naukowcowi w Polsce. Nagroda Siemensa jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem naukowym w kraju i poza jego granicami.

Dr hab. inż. Sławomir Szymaniec był promotorem w 4 zamkniętych przewodach doktorskich. Wyniki badań uzyskane w 3 przewodach doktorskich zostały wdrożone w przemyśle. Jest promotorem w 2 otwartych przewodach doktorskich. Był recenzentem wydawniczym 1 rozprawy habilitacyjnej. i 3 rozpraw doktorskich, 1 książki, wielu artykułów do renomowanych czasopism z listy filadelfijskiej, konferencji krajowych jak również projektów badawczych KBN. Jest członkiem komitetów naukowych dwóch cyklicznych i jednej niecyklicznej konferencji międzynarodowych oraz dwóch konferencji krajowych. Jest aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Jest ekspertem i rzeczoznawcą SEP. Brał udział w opracowywaniu i opiniowaniu Polskich Norm. Reprezentuje Politechnikę Opolską w Komisjach Eksploatacji Maszyn Elektrycznych w Komisjach Branżowych Energetyki. Godna podkreślenia jest działalność dydaktyczna prowadzona na kierunku Elektrotechnika. Dr hab. inż. Sławomir Szymaniec wypromował 117 Absolwentów. Był promotorem 81 prac dyplomowych stojących na bardzo wysokim poziomie, w większości wykonywanych przy użyciu bardzo nowoczesnej aparatury badawczej w zakładach przemysłowych dla potrzeb przemysłu krajowego. Prace te były wielokrotnie nagradzane na Konkursach SEP.

9.  Publikacje:

 • Liczba książek, monografii (skrypty) – 4;
 • Liczba oryginalnych artykułów i referatów – 215.

10.  Najważniejsze publikacje:

1.    Hickiewicz J., Łukaniszyn M., Szymaniec S., Wach P.: On reducing the vibration and noise level of function motors with integral and fractional slot windings. Archiv fur Elektrotechnik, 1990 vol. 73 nr 3., pp.163-171.

2.    Szymaniec S.: Diagnostyka stanu izolacji uzwojeń i stanu łożysk silników indukcyjnych klatkowych w warunkach przemysłowej eksploatacji. Studia i Monografie z. 193, Wyd. Politech. Opolskiej, Opole 2006.

3.      Szymaniec S.: Operation diagnostics of rolling bearings in electric motors. Proceedings of 26 Mezinárodní Konference DIAGO 2007, Ostrava, Leden 2007, pp. 371-382.

4.        Szymaniec S.: Off-line diagnosis of winding insulation in squirrel-cage induction motors operating in the industrial environment. Proceedings of 26 Mezinárodní Konference DIAGO 2007, Ostrava, Leden 2007, pp. 383-390.

5.        Szymaniec S.: Diagnostyka izolacji uzwojeń w silnikach potrzeb własnych w energetyce. Energetyka, 2007, nr.10, str. 721-730.

6.        Szymaniec S.: Diagnostyka eksploatacyjna łożysk tocznych w napędach potrzeb własnych w krajowych elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach. Archiwum Energetyki, tom XXXVII, 2007, nr1-2, str.229-260.

7.        Szymaniec S.: Assessment of the condition of rolling bearings in electric motors. Archives of Electrical Engineering, No 3-4, 2007, pp. 299-315.

8.        Szymaniec S.: Uszkodzenia i diagnostyka off-line izolacji uzwojeń silników w napędach potrzeb własnych w energetyce. Archiwum Energetyki, tom XXXVIII, 2008, nr1, str.3-42.

9.        Szymaniec S.: Pomiary on-line stanu izolacji uzwojeń silników wysokonapięciowych indukcyjnych klatkowych. Energetyka 2009, nr 11, str. 744-750.

10.    Szymaniec S.: Diagnostyka on-line izolacji uzwojeń silników w napędach potrzeb własnych w energetyce. Archiwum Energetyki, tom XXXIX, vol. 39, 2009, nr 2, str. 25-54.

11.    Szymaniec S.: Wykorzystanie funkcji korelacji w pomiarach on-line wyładowań niezupełnych silników elektrycznych. Wyd. BOBRME, Katowice 2010, Zeszyty ProblemoweMaszyny Elektryczne, nr 85, str. 99-104.

12.    Szymaniec S.: Eksploatacja diagnostyka i remonty silników indukcyjnych trójfazowych klatkowych w przemyśle i w energetyce. Energetyka 2010, nr 5, str. 285-290.

13.    Szymaniec S.: Pomiary wyładowań niezupełnych silników elektrycznych przy użyciu czujników antenowych. Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2011, nr 2, str. 142-145.

14.    Szymaniec S.: Monitoring stanu technicznego napędów elektrycznych w przemyśle – doświadczenia własne. Wyd. BOBRME, Katowice 2011, Zeszyty ProblemoweMaszyny Elektryczne, nr 89, str. 27-32.

15.    Szymaniec S.: Pomiary wyładowań niezupełnych maszyn elektrycznych przy użyciu czujników antenowych. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Reviev), 2012, nr 4a, R.88, str. 73-76.

16.    Plutecki Z., Szymaniec S.: Pomiary i monitoring stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych w przemyśle – doświadczenia własne. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Reviev), 2012, nr 4a, R.88, str. 56-59.

17.    Plutecki Z., Szymaniec S.:Wpływ mikroklimatu na aktywność wyładowań niezupełnych w maszynach elektrycznych w warunkach przemysłowej eksploatacji. Energetyka, nr 12, rok 2012, str. 789-797.

18.    Plutecki Z., Szymaniec S.: Analiza wpływu środowiska na emisję wyładowań niezupełnych podczas pracy maszyn elektrycznych. Proceedings of 32. Mezinárodní Konference DIAGO 2013, płyta CD, Ostrava 2013, pp. 271-280.

19.    Plutecki Z., Szymaniec S.: Eksploatacja maszyn elektrycznych w zmiennych warunkach środowiskowych. Proceedings of 32. Mezinárodní Konference DIAGO 2013, płyta CD, Ostrava 2013, pp. 281-290.

20.    Szymaniec S., Plutecki Z.: Wpływ warunków otoczenia na emisję wyładowań niezupełnych w maszynach elektrycznych. Przegląd Elektrotechniczny nr 2b, rok 2013, str. 154-157.

21.    Szymaniec S.: Badania, eksploatacja i diagnostyka zespołów maszynowych z silnikami indukcyjnymi klatkowymi. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2013, Opole, Studia i Monografie, nr 333.

22.    Dwojak J., Szymaniec S.: Diagnostyka eksploatacyjna zespołów maszynowych w energetyce. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2013, Opole, Studia i Monografie, nr 344.

23.    Plutecki Z., Szymaniec S.: An analysis of the influence of mic?roclimate on partial discharge emissions of electric machines in the conditions of industrial operation – own research.Archives of Electrical Engineering,No 4, 2013., pp.629-648.

24.    Szymaniec S., Plutecki Z.: Poprawność oceny wyników pomiaru emisji wnz maszyn elektrycznych w zmiennych warunkach mikroklimatycznych. Przegląd Elektrotechniczny nr 1, rok 2014, str. 229-231.

25.    Plutecki Z., Szymaniec S.: Diagnostyka stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych metodą pomiaru wyładowań niezupełnych. Red: Kabza Z., Zator S. : Diagnostyka inwestycyjno-eksploatacyjna wybranych urządzeń i sieci energetycznych: Oficyna. Wydawnicza. PO, Opole 2014, s. 97-115. Studia i Monografie, Politechnika Opolska z. 377.

11.   Najważniejsze nagrody i odznaczenia:

 • Wyróżnienie pracy doktorskiej pt. „Badania wibroakustyczne silników indukcyjnych trójfazowych”, 1985 Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 • I miejsce w Konkursie zorganizowanym przez Wojewodę Opolskiego na Najużyteczniejszą dla Opolszczyzny pracę doktorską, 1986.
 • I miejsce w Konkursie im. Prof. Kazimierza Drewnowskiego zorganizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich na najlepszą pracę naukową z dziedziny elektryki w kraju w 1986.
 • Nagroda indywidualna III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z tytułu osiągnięć naukowych.
 • Nagrody Rektora za działalność naukowo-badawczą i organizacyjną – 7 krotnie.
 • Nagroda zespołowa I-go stopnia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej w konkursie na pracę naukową na temat: „ Zagadnienia Elektrotechniki w Ochronie Środowiska” (za artykuł „On reducing the vibration and noise level of function motors with integral and fractional slot windings”. Archiv fur Elektrotechnik, 1990 vol. 73 nr 3., pp.163-171).
 • Brązowy Krzyż Zasługi 1978 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 2008 r.
 • Złoty Medal Za Długoletnią Służbę 2010 r.
 • Laureat 15 jubileuszowej edycji konkursu o nagrodę badawczą firmy Siemens za wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych, zdobywca 1 miejsca w konkursie, tytuł pracy badawczej: „Diagnostyka maszyn elektrycznych w warunkach przemysłowej eksploatacji” 2010 r..
 • Złoty Krzyż Zasługi 2013 r.
 • Medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego – SEP, 2013 r.

12.  Inne istotne informacje:

 • Promotor w zamkniętych przewodach doktorskich – 4;
 • Promotor w otwartych przewodach doktorskich – 2;
 • Recenzje monografii habilitacyjnych – 1;
 • Recenzje rozpraw doktorskich – 3;
 • Recenzje książek – 1;
 • Recenzje artykułów – 60;
 • Recenzje projektów badawczych – 14;
 • Patenty – 6;
 • Współpraca z zagranicą:
  • Politechnika w Ostrawie
  • Koncern ADWEL
  • Koncern CATLER - HAMMER
  • Koncern SIEMENS,
  • Koncern SKF.

Kontakt

prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec

Katedra Elektrowni, Diagnostyki i Inżynierii Komputerowej

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Politechnika Opolska

ul. Prószkowska 76 (budynek 1, pokój 24)

45-758 Opole

tel. (77) 449 8022

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dorobek w kształceniu kadry

Wykaz przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora:

Piotr PADUCH: „Aparaturowe aspekty diagnostyki izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych” Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Data obrony: 12 stycznia 2017 r.

Praca powstała na bazie wieloletnich doświadczeń autora, zdobytych przy konstruowaniu i produkcji urządzeń elektronicznych różnego rodzaju. Praca wykonana w ramach realizacji projektu badawczego Nr N N 510536639 – „Czujniki do pomiarów off-line i on-line wyładowań niezupełnych w silnikach elektrycznych oraz system kalibracji torów pomiarowych” finansowanego przez Ministerstwo.

Monitorowanie i pomiary stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych stały się w ostatnich latach stałym elementem zapewniającym ich bezawaryjną pracę. Konieczne stało się konstruowanie urządzeń umożliwiających diagnozowanie izolacji i pomiar parametrów wyładowań niezupełnych. W krótkim czasie powstało wiele, mniej lub bardziej udanych, konstrukcji tzw. analizatorów PD współpracujących z różnego rodzaju detektorami wyładowań. Ich funkcjonalność, jest proporcjonalna do ceny. Współczesne analizatory wyładowań umożliwiają kompleksową analizę stanu izolacji maszyn elektrycznych. Niestety koszt ich zakupu jest jeszcze bardzo duży i mogą sobie na nie pozwolić firmy specjalizujące się w tego typu pomiarach. Do współpracy z analizatorami niezbędne są również detektory (czujniki) wyładowań niezupełnych, których koszt też jest bardzo duży. W dalszym ciągu brak na rynku prostych wskaźników wyładowań, które w dużym stopniu ułatwiłyby wstępną diagnozę stanu izolacji.

Niniejsza praca miała na celu wykazanie, że jest możliwe opracowanie i wykonanie, nie wymagające dużych kosztów, detektorów wyładowań niezupełnych w uzwojeniach maszyn elektrycznych wysokonapięciowych (WN) w warunkach przemysłowych oraz układów służących do ich kalibracji.

Tezy pracy doktorskiej były następujące:

Jest możliwe opracowanie i wykonanie niskokosztowych czujników do pomiarów wyładowań niezupełnych w uzwojeniach maszyn elektrycznych wysokonapięciowych (WN) w warunkach przemysłowych oraz układów służących do ich kalibracji. Opracowana i wykonana aparatura umożliwi wykonanie pomiarów off-line i on-line stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych.

Bezpośrednim celem pracy było opracowanie i wykonanie czujników do pomiarów wnz typu:
a) antenowego - stacjonarnych i mobilnych w oparciu o stosowane w maszynach elektrycznych czujniki do pomiaru temperatury – termorezystory typu RTD (z ang. Resistance Temperature Detector) np. PT100 wraz z układami do ich kalibracji, w wersji pasywnej i aktywnej,
b) pojemnościowego – z użyciem kondensatorów pomiarowych bezwyładowaniowych (same z siebie nie powinny emitować wnz) wyposażonych w impedancję pomiarową umożliwiającą pomiary wnz.

Doktorant opracował i wykonał czujniki do pomiarów wnz typu antenowego i pojemnościowego, impedancje pomiarowe oraz kalibratory Spełniają one wymagania stosowanych norm dotyczących pomiarów wnz, w szczególności umożliwiają pomiary wnz maszyn elektrycznych w warunkach przemysłowych, to znaczy w warunkach zakłóceń i uwarunkowań środowiskowych.

Jerzy PODHAJECKI: „Drgania w silnikach bezszczotkowych pradu stałego  z magnesami trwałymi – analiza i pomiary”, Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Data obrony: 19 stycznia 2012 r.

Praca wykonana w ramach projektu RPOP.01.03.01-16-003/10-01 „Nowoczesna eksploatacja, diagnostyka, monitoring i serwis łożysk tocznych w napędach elektrycznych – laboratorium Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Opolskiej w Opolu, finansowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego

Praca dotyczy wibroakustyki maszyn elektrycznych, w szczególności wibroakustyki silników BLDC, zagadnień drgań pochodzenia magnetycznego. W pracy obiektem badań numerycznych i eksperymentalnych były bezszczotkowe silniki prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDC) o konstrukcji 36/6 oraz 6/8. Do rozwiązania zagadnień pola magnetostatycznego oraz mechanicznego wykorzystano program Ansys i metodę elementów skończonych.

Celem badań numerycznych zrealizowanych w pracy było określenie wpływu:

 • warunków brzegowych,
 • niesymetryczności konstrukcyjnych rdzenia i korpusu na wielkość drgań i postać deformacji stojana,
 • wybranych tolerancji produkcyjnych (nierówne namagnesowanie magnesów, ekscentryczność statyczna wirnika) na wielkość i postać deformacji stojana;
 • konstrukcji silnika na rząd sił magnetycznych, wielkość drgań i postać deformacji stojana;
 • zjawiska magnetostrykcji na poziom drgań.

W celu potwierdzenia poprawności użytych modeli numerycznych przeprowadzono badania eksperymentalne, których zakres obejmował wykonanie pomiarów drgań własnych i wymuszonych.
Wykonano następujące badania numeryczne:

 • obliczenia drgań stojana wymuszonych siłami magnetycznymi w silnikach BLDC o konstrukcji  36/6 oraz 8/6 ;
 • analizę wybranych rozwiązań konstrukcyjnych silnika pod kątem ograniczenia drgań;
 • obliczenia drgań własnych stojana i wirnika ukierunkowanych na określenie zagrożeń rezonansowych wynikłych z działania sił  magnetycznych;
 • konstrukcji silnika na rząd dominujących wymuszeń magnetycznych, wielkość drgań i postać deformacji stojana;
 • zjawiska magnetostrykcji na poziom drgań.

 
Józef DWOJAK: „Opracowanie efektywnej diagnostyki eksploatacyjnej zespołów maszynowych w energetyce na przykładzie PGE Elektrowni Opole S.A., Politechnika Opolska. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Data obrony: 17 maja 2012 r.

Praca wykonana w ramach projektu RPOP.01.03.01-16-003/10-01 „Nowoczesna eksploatacja, diagnostyka, monitoring i serwis łożysk tocznych w napędach elektrycznych – laboratorium Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Opolskiej w Opolu, finansowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Autor przeanalizował sposób eksploatacji i stan diagnostyki w krajowych elektrowniach cieplnych, w szczególności w 4 elektrowniach o mocy bloków 360 MW i 200 MW. Krytyczna analiza doprowadziła do opracowania nowej technologii diagnostyki eksploatacyjnej dla zespołów maszynowych w elektrowni cieplnej na przykładzie PGE Elektrowni OPOLE S.A. Opracowana technologia diagnostyki eksploatacyjnej miała doprowadzić przede wszystkim do zwiększenia niezawodności pracy elektrowni, do wyraźnego zmniejszenia awaryjności wszystkich maszyn. Technologia ta zmieni sposób eksploatacji, zabezpieczenia i zarządzania maszynami w energetyce krajowej. Praca jest technologicznym wzorcem dla krajowych przędsiębiorstw energetycznych, które decydują się na wprowadzenie kompleksowego programu diagnostyki, zabezpieczenia i zarządzania maszynami. Jest to technologia nadzoru maszyn, która powinna być zastosowana jako długofalowa koncepcja rozwoju danego przędsiebiorstwa. Umożliwi ona racjonalną i efektywna eksploatację maszyn, wyraźnie polepszy wskaźniki techniczne i ekonomiczne przedsiębiorstwa. Autor opracowaną technologię diagnozowania eksploatacyjnego wdrożył w swoim macierzystym Zakładzie. Po wdrożeniu opracowanej technologii PGE Elektrownia OPOLE S.A. stała się najmniej awaryjną elektrownią w kraju.

Wojciech KANDORA: „Diagnostyka off-line izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych wykonanych w technologii Resin-Rich”, Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Data obrony: 13 grudnia 2012 r.

Praca wykonana w ramach realizacji projektu badawczego Nr N N 510536639 – „Czujniki do pomiarów off-line i on-line wyładowań niezupełnych w silnikach elektrycznych oraz system kalibracji torów pomiarowych” finansowanego przez Ministerstwo.

Autor jako cel pracy postawił sobie opracowanie efektywnej diagnostyki off-line uzwojeń wysokonapięciowych maszyn elektrycznych wykonanych w technologii Resin-Rich dla potrzeb projektowania, produkcji, eksploatacji i remontów maszyn elektrycznych, prowadzonych w firmie TurboCare w Lublińcu, dawniejszy ENERGOSERWIS. W wyniku przeprowadzonych na szeroką skalę badań Doktorant opracował kompleksową, efektywną diagnostykę układów izolacyjnych na potrzeby macierzystego zakładu. Opracowane kryteria bazują na pomiarach wyładowań niezupełnych. Autor rozpoznaje wszystkie występujące w praktyce przemysłowej wady w uzwojeniach prętowych (duże maszyny elektryczne):

 • kawerna,
 • rozwarstwienie izolacji,
 • zanieczyszczenie powierzchniowe izolacji,
 • nieciągłość w zewnętrznej ochronie przeciwjarzeniowej,
 • uszkodzenie wewnętrznej ochrony przeciwjarzeniowej,
 • uszkodzenie wewnętrznej ochrony przeciwjarzeniowej,

Doktorant w ramach wykonywania pracy doktorskiej opracował i wykonał pierwszy krajowy pojemnościowy czujnik do pomiarów wnz w warunkach przemysłowych.

Marek KACPERAK: „Diagnostyka eksploatacyjna napędów elektrycznych
w przemyśle cementowym na przykładzie Cementowni ODRA S.A.”, Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Data obrony: 17 stycznia 2013 r.

Praca wykonana w ramach realizacji projektu badawczego Nr N N 510536639 – „Czujniki do pomiarów off-line i on-line wyładowań niezupełnych w silnikach elektrycznych oraz system kalibracji torów pomiarowych” finansowanego przez Ministerstwo.

Celem pracy było opracowanie efektywnej diagnostyki eksploatacyjnej napędów przemysłowych w przemyśle cementowym w szczególności maszyn elektrycznych w tych napędach. Opracowana technologia diagnostyki eksploatacyjnej obejmuje uszkodzenia typu elektromagnetycznego i mechanicznego najczęściej występujące  w tych napędach. Obejmuje głównie silniki indukcyjne pierścieniowe i klatkowe o izolacji VPI i Resin-Rich na łożyskach tocznych i ślizgowych. Praca ma charakter technologiczny zmierzający do zmniejszenia awaryjności urządzeń technologicznych w krajowych cementowniach. Uzyskane w ten sposób obniżenie kosztów produkcji poprawi konkurencyjność tej gałęzi przemysłu w Unii Europejskiej.

Doktorant w wyniku zakrojonych na bardzo duża skalę badań opracował technologię diagnozowania maszyn i urządzeń w przemyśle cementowym. Szczególnie dużo miejsca poświęcił diagnozowaniu izolacji uzwojeń silników krytycznych i głównych.
Doktorant udowodnił że pracy silników elektrycznych z napędów przemysłowych w cementowniach towarzyszą wyładowania niezupełne (wnz). Analiza wnz z uwzględnieniem rozkładów fazowo-rozdzielczych może być wykorzystana do diagnostyki on-line izolacji tych silników w tym do diagnostyki czół uzwojeń. Opracowany system doboru kryteriów i wyznaczania obszarów obserwacji wyładowań niezupełnych dla danej maszyny pozwala na ciągłe śledzenie starzenia się izolacji oraz pozwala ocenić skuteczność czynności naprawczych.

Metoda analizy stanu izolacji na podstawie obserwacji wnz w wyznaczonych obszarach pracy układu izolacji z wykorzystaniem stanów przejściowych (zmiana temperatury, wilgotności powietrza chłodzącego, obciążenia maszyny, rozruch) pozwala ocenić stopień  degradacji stanu izolacji.

W analizie w dziedzinie czasu i częstotliwości sygnału drgań względnych wałów silników pierścieniowych zawarta jest informacja o stanie technicznym tego napędu


Obecnie dr hab. inż. Sławomir Szymaniec jest opiekunem naukowym dwóch doktorantów na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki:

 • Mgr inż. Marka KLIMOWSKIEGO, student studiów doktoranckich. Przewód doktorski otwarty 16.06.2011 roku, tytuł: „Ocena skuteczności badań diagnostycznych napędów przemysłowych w oparciu o pomiar i analizę sygnału drganiowego”. W ocenie własnej praca jest zaawansowana w 40%.
 • Mgr inż. Pawła RYDLIKA, pracownik ETHOSENERGY Poland SA w Lublińcu. Przewód doktorski otwarty 31.03.2016 roku, tytuł: „Kompleksowa diagnostyka wirników dużych maszyn elektrycznych na potrzeby energetyki”. W ocenie własnej praca jest zaawansowana w 40%.

Monografie

monografia szymaniec glinka

Maszyn elektrycznych, podobnie jak i transformatorów, nie można zastąpić innymi maszynami czy urządzeniami. Maszyny elektryczne obecnie wytwarzają 99% energii elektrycznej. Są najczęściej używanymi maszynami w energetyce, przemyśle, rolnictwie, transporcie, gospodarce komunalnej i gospodarstwie domowym. Maszyny elektryczne występują praktycznie na każdym kroku. Można powiedzieć, że powszechnie występują od początku elektrotechniki –1834 roku (pierwszy silnik elektryczny). Mimo długiej 180-letniej historii są w stałym intensywnym rozwoju. Współcześnie buduje się maszyny elektryczne o mocach obejmujących zakres od miliwatów do ok. 2 tysięcy MW. Prędkości obrotowe maszyn elektrycznych obejmują zakres od ułamka obrotów na minutę do 300000 obr/min.

Ogólne zasady prawidłowej eksploatacji i diagnostyki maszyn i transformatorów zawarte w monografii bazują na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu autorów i są także potwierdzone w literaturze, którą dołączono do każdego z rozdziałów. Obserwując od wielu lat eksploatację maszyn i transformatorów w licznych krajowych zakładach przemysłowych autorzy widzą ogromną przydatność tych zasad oraz konieczność ciągłego ich uzupełniania i wzbogacania. Współcześnie w okresie stale rosnących wymagań dotyczących wydajności oraz redukcji kosztów produkcji w przemyśle i energetyce koniecznością staje się właściwa diagnostyka maszyn i urządzeń. Doświadczenia eksploatacyjne wskazują, że prowadzenie diagnostyki jest korzystne. Często uszkodzenia niewielkich elementów maszyn i urządzeń skutkują znacznymi stratami wynikającymi z nieprzewidzianego zatrzymania procesu produkcyjnego oraz nieplanowych prac remontowych. Diagnostyka maszyn i urządzeń oraz monitorowanie parametrów ich pracy pozwala uniknąć skutków awarii, właściwie zaplanować okresy przeglądów i remontów, oraz znacznie wydłużyć czas eksploatacji maszyn i urządzeń. Konieczne jest dysponowanie informacjami na bieżąco o zmianach stanu dynamicznego maszyn i transformatorów, o stopniu zaawansowania ich zużycia, rodzaju i poziomie uszkodzeń, po to aby nie dopuścić do nieprzewidzianych awarii i w miarę możliwości wcześniej podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze.

Ze względu na system eksploatacji, diagnostyki, zabezpieczenia i zarządzania, a także koszty inwestycyjne i wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, maszyny użytkowane w przedsiębiorstwie przynależą do trzech następujących grup ważności:

 • maszyny krytyczne, tzn. takie, które nie mają rezerwowania, ich koszt inwestycyjny był wysoki, eksploatacja tych maszyn wpływa w sposób istotny na wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa,
 • maszyny quasi-krytyczne, tzn. takie, które na ogół nie mają rezerwowania i mimo że ich koszt inwestycyjny nie jest tak znaczący jak w przypadku maszyn krytycznych, to ich awaria wpływa na prace maszyn krytycznych i w konsekwencji rzutuje na osiągany wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa,
 • maszyny pomocnicze, tzn. takie, które mają rezerwę, a ich koszt inwestycyjny jest niewielki w porównaniu z maszynami krytycznymi, jest ich najwięcej, są to pozostałe maszyny.

Podział ten odpowiada bieżącej sytuacji. Należy się liczyć z tym, że w ślad za światową tendencją obejmowania systemami monitorowania on-line coraz większej liczby maszyn pracujących w przedsiębiorstwach podział ten w miarę upływającego czasu będzie ulegał zmianie.  W interesie przedsiębiorstwa jest posiadanie jednolitego systemu akwizycji danych diagnostycznych dla wszystkich wymienionych grup maszyn.

Struktura systemu diagnostyki maszyn powinna być przejrzysta. Jedną z możliwych dróg obniżenia kosztów działalności w przedsiębiorstwach jest objęcie całego parku maszynowego kompleksowym programem zabezpieczenia, diagnostyki i zarządzania maszynami (systemem nadzoru maszyn). System monitorowania i zabezpieczeń realizuje funkcję ochrony maszyn przed uszkodzeniami lub katastrofalnymi zniszczeniami w sytuacjach pogorszenia się jej stanu dynamicznego. System taki w połączeniu z odpowiednimi torami pomiarowymi pozwala zrealizować pełny nadzór zespołów maszynowych. Informacja o szybkości zmian stanu technicznego pozwala określić przewidywany czas niezbędny do dokonania naprawy maszyny, w wielu sytuacjach zakres takiej naprawy, a zatem w konsekwencji czas potrzebny na realizację zaplanowanych prac. Można powiedzieć, że właściwa gospodarka remontowa prowadzi do całkiem nowego pojęcia związanego z eksploatacją posiadanego parku maszynowego – zarządzania maszynami. Zarządzanie maszynami umożliwia obniżenie kosztów produkcji, umożliwia wybór do eksploatacji maszyn o najlepszym stanie technicznym, planowania zarówno zakresów, jak i kosztów remontów. Osiągnięcie tych celów jest możliwe, gdy systemy nadzoru maszyn zostaną uzupełnione systemami akwizycji danych diagnostycznych, ich archiwizacji i wizualizacji, systemami przetwarzania tych danych i ich analizy oraz systemami dostarczającymi informację o stanie maszyn.

Autorzy w wyniku wieloletnich badań przemysłowych w zakresie diagnostyki maszyn uważają, że opracowane i stosowane metody diagnostyczne powinny być kompleksowe. Badania maszyn i urządzeń powinny być powiązane z analizą pracy instalacji przemysłowych i budynków, w których są posadowione. Metody diagnozowania powinny dla danego zespołu maszynowego obejmować wszystkie jego elementy, które ulegają uszkodzeniu podczas eksploatacji. Diagnozować należy cały zespół maszynowy.
Dla każdej grupy maszyn z punktu widzenia technicznych i ekonomicznych uwarunkowań ich eksploatacji wyróżnić można uszkodzenia występujące najczęściej.

Postęp w dziedzinie digitalizacji, rozwój technologii informatycznych, internet rzeczy, sztuczna inteligencja, duże zbiory danych, globalnie tworzą świat nowych technologii, niosący nowe, dotychczas nieznane zagrożenia cybernetyczne. Dotychczasowe tradycyjne zagrożenia cywilizacyjno-techniczne, na przykład chemiczne, toksyczne, radiacyjne, medyczne, są zdaniem autorów stosunkowo dobrze rozpoznane. Są przedmiotem licznych badań naukowych, są opisane od strony teoretycznej, praktycznej, prawnej, prewencyjnej. Prace nad zagrożeniami cybernetycznymi w Polsce są stosunkowo skromne, bardzo wycinkowe, niepopularyzowane, a wręcz nieznane szerokiemu ogółowi użytkowników komputerów, w tym inżynierom i studentom. Wydaje się, że cyberbezpieczeństwo w Polsce jest niedoceniane i bardzo często mamy do czynienia z poglądem, że stanowi zbędne obciążenie w strukturze wydatków w przedsiębiorstwie przemysłowym, banku czy w biurze projektowym. Właściwe cyberbezpieczeństwo gwarantuje bezpieczną eksploatację i diagnostykę maszyn elektrycznych i transformatorów zarówno indywidualnie w życiu codziennym przeciętnego obywatela, jak i kompleksowo w życiu gospodarczym i przemysłowym kraju, uwzględniając również jego obronność.

Autorzy niniejszą monografię napisali z myślą przybliżenia zagadnienia eksploatacji i diagnostyki maszyn i transformatorów studentom wydziałów elektrycznych i energetycznych politechnik oraz kadrze technicznej przemysłu i energetyki, w szczególności pracownikom wydziałów diagnostycznych, kontroli jakości i utrzymania ruchu.


monografia Szymaniec Paduch 2018

W monografii omówiono aparaturowe aspekty diagnostyki izolacji uzwojeń w oparciu o pomiar wyładowań niezupełnych (wnz). Napisano ją z myślą przybliżenia zagadnień aparaturowych studentom wydziałów elektrycznych i energetycznych politechnik, kadrze przemysłu i energetyki, zwłaszcza pracownikom wydziałów diagnostycznych, kontroli jakości i utrzymania ruchu. Na wstępie nakreślono rys historyczny tzw. PD (Partial Discharge) diagnostyki począwszy od roku 1777 aż do czasów współczesnych. W rozdziale 1 wyjaśniono podstawowe pojęcia i wielkości związane z wyładowaniami niezupełnymi: ładunek pozorny, częstość powtarzania impulsów (PPS) wyładowań, średni prąd wyładowań, moc wyładowań, wskaźnik kwadratowy (D), współczynniki normalizujące (NQN). W rozdziale 2 przedstawiono podstawowe metody diagnostyki stanu izolacji uzwojeń w czasie ich produkcji: badanie wytrzymałości elektrycznej, pomiar współczynnika strat dielektrycznych tg i poziomu wyładowań niezupełnych. Scharakteryzowano badania stanu izolacji z rozróżnieniem stanów off-line i on-line. Przybliżono diagnostykę układów izolacyjnych uzwojeń silników przemysłowych WN obejmującą metodykę badania ich aktualnego stanu technicznego, planowanie napraw mających na celu poprawę kondycji układu izolacyjnego oraz przewidywanie czasu dalszej jego eksploatacji. Zinterpretowano wyniki pomiarów wnz, posiadające swoje odbicie w obrazie wnz oraz ich korelację z czynnikami zewnętrznymi. W rozdziale 3 przytoczono możliwe scenariusze wyładowań niezupełnych, ich schematy zastępcze przyjmowane w literaturze, sposoby rejestracji i nieelektryczne metody pomiaru wnz. W kolejnych rozdziałach dokonano szczegółowej analizy elektrycznego toru pomiarowego pod kątem zgodności z normą europejską IEC60270 i scharakteryzowano jego podstawowe elementy ze zwróceniem uwagi na nowe detektory wnz – anteny na bazie czujnika Pt100 (opracowane we własnym zakresie i sprawdzone w warunkach przemysłowych). Zilustrowano sposoby rozmieszczania różnych detektorów w obiekcie mierzonym i pomiary oscyloskopowe wnz. Podano wyniki testów prototypu aktywnego detektora RTD oraz badań przemysłowych wnz za pomocą własnego zestawu pomiarowego. W rozdziałach 6,7,8 zaprezentowano prototypy kondensatora do pomiarów wnz, impedancji pomiarowej i kalibratora wyładowań niezupełnych. Wykazano, że jest możliwe opracowanie i wykonanie niedrogich czujników wnz w uzwojeniach maszyn elektrycznych wysokonapięciowych (WN) w warunkach przemysłowych oraz układów służących do ich kalibracji.  W rozdziale 9 zawarto opis aparatury stosowanej w przemyśle do badania wyładowań niezupełnych w izolacji uzwojeń metodami off-line i on-line. Przedstawiono właściwości profesjonalnych analizatorów wnz stacjonarnych i mobilnych oraz interpretacje wyników pomiarów w warunkach przemysłowych. Rozdział 10 poświęcono zakłóceniom i niebezpieczeństwom środowiskowym podczas pomiarów wnz oraz metodom ich eliminacji. W monografii wykazano, że pomiary wyładowań niezupełnych stają się powoli podstawowym elementem programu badań maszyn elektrycznych. Dzięki pomiarom wnz wykonywanym w czasie ruchu maszyny (pomiary on-line) dostajemy cenne informacje o jakości technologii wykonania maszyny i o aktualnym stanie układów izolacyjnych jej uzwojeń. Śledzenie zmian wnz w długich okresach czasu, dzięki zastosowaniu systemów monitorowania on-line, pozwala śledzić proces starzenia układów izolacyjnych i dzięki temu odpowiedzialnie planować przerwy serwisowe, remontowe i modernizacyjne.  Autorzy wyrażają przekonanie, że opracowane metody pomiarowe, czujniki i aparatura z racji swej wyróżniającej się cechy „niskokosztowności” przyczynią się do rozpowszechnienia w energetyce i przemyśle krajowym idei oceny stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych w oparciu o pomiary wyładowań niezupełnych.


Szymaniec Kandora gre16

Monografia obejmuje szereg zagadnień z zakresu badań oraz diagnostyki off-line uzwojeń maszyn elektrycznych takich jak turbogeneratory oraz stojany silników wysokonapięciowych. We wstępie przedstawiono zasadność opracowania i stosowania kompleksowej diagnostyki wysokonapięciowych maszyn elektrycznych bazując na wskaźnikach niezawodności i eksploatacji krajowych bloków energetycznych oraz analizie awaryjności maszyn w polskich elektrowniach. W książce przedstawiono budowę wysokonapięciowych silników oraz turbogeneratorów, zwrócono szczególną uwagę na układy izolacyjne tych maszyn. Przedstawiono problematykę konstrukcji wysokonapięciowych układów izolacyjnych, rodzaje technologii wykonywania uzwojeń oraz rodzaje materiałów służących do produkcji uzwojeń. Praca opisuje problemy wieloczynnikowych narażeń uzwojeń maszyn dużej mocy. Monografia wprowadza odbiorcę w ciekawy świat zagadnień diagnostyki wysokonapięciowych maszyn, zamieszczono w niej "krzywą życia" maszyny i udowodniono zasadność diagnostyki oraz remontów maszyn w przemyśle. W pracy przedstawiono przegląd metod diagnostycznych izolacji głównej, w tym metody stało oraz zmienno prądowe, opisano również diagnostykę izolacji zwojowej metodą impulsową. Rozdział czwarty wprowadza w praktyczne aspekty diagnostyki. Szczególną uwagę autorzy poświęcają diagnostyce izolacji metodą wyładowań niezupełnych. Opisany został model układu izolacyjnego z wtrąciną gazową. Przedstawione zostały wskaźniki oraz parametry charakteryzujące wyładowania niezupełne. Autorzy omawiają szeroko układy pomiarowe, aparaturę diagnostyczną oraz czujniki do pomiaru wyładowań niezupełnych w tym czujniki pojemnościowe oraz antenowe produkcji autorów. Poświęcono wiele uwagi tematyce zakłóceń w pomiarach wyładowań niezupełnych, zestawiono praktyczne rodzaje zakłóceń oraz sposoby ich minimalizacji. Rozdział piąty poświęcony jest analizie defektów uzwojeń maszyn wysokonapięciowych. Pokazano w nim szereg wad występujących na etapie produkcji uzwojeń. W oparciu o badania własne jak i analizy wyników pomiarów na modelach fizycznych do poszczególnych rodzajów wad produkcyjnych przyporządkowane zostały obrazy oraz parametry wyładowań niezupełnych. W monografii zawarto również opisy oraz wyniki badań uzwojeń podczas przeprowadzania przyspieszonej próby starzeniowej. Zestawiono wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Energetyki Poznań oraz w zakładzie Ethos Energy Poland S.A.. Przedstawiono wyniki badań prób starzeniowych pręta hydrogeneratora z wadą produkcyjną, pokazano rozwój defektów na poszczególnych etapach próby. Monografię zamyka podsumowanie wyników badań oraz zestawienie tabelaryczne parametrów obrazujących różne rodzaje defektów uzwojeń.


monografia 3

Monografia habilitacyjna: Szymaniec S.: Diagnostyka stanu izolacji uzwojeń i stanu łożysk silników indukcyjnych klatkowych w warunkach przemysłowej eksploatacji. Studia i Monografie z. 193, Wyd. Politech. Opolskiej, Opole 2006, przedstawia zagadnienie diagnostyki dwóch najczęściej występujących uszkodzeń w silnikach indukcyjnych trójfazowych klatkowych – uszkodzeń łożysk tocznych i ślizgowych oraz uszkodzeń izolacji uzwojeń, przy zasilaniu sieciowym silników. Monografia liczy 312 stron formatu B5.


monografia 1

Monografia profesorska: Szymaniec S.: Badania, eksploatacja i diagnostyka zespołów maszynowych z silnikami indukcyjnymi klatkowymi. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2013, Opole, Studia i Monografie, zeszyt nr 333, przedstawia zagadnienie badań, eksploatacji i diagnostyki zespołów maszynowych napędzanych silnikami indukcyjnymi klatkowymi, dotyczy całości napędu. Obejmuje wszystkie występujące w praktyce uszkodzenia i rodzaje awarii zarówno przy zasilaniu sieciowym silników jak i przy zasilaniu z przemienników częstotliwości. Omówiono w kolejności: uszkodzenia łożysk tocznych i ślizgowych (w tym prądy łożyskowe), uszkodzenia izolacji uzwojeń, (w tym badania korelacyjne, wpływ temperatury, wilgotności, badania prętów), zagadnienie ustawiania zespołów maszynowych, zagadnienie niewywagi, luzów i przycierania związanego z ruchem wirnika, zagadnienie rezonansów, zagadnienie niesymetrii szczeliny powietrznej pomiędzy stojanem a wirnikiem, uszkodzenia uzwojenia klatkowego wirnika, uszkodzenia konstrukcji wsporczych. Ponadto przedstawiono zagadnienie: czujników pomiarowych w diagnostyce maszyn elektrycznych i zespołów maszynowych, elementy analizy sygnałów i aparatury używanej do diagnostyki w tym urządzeń laserowych i aparatury używanej do monitoringu oraz pomiaru wyładowań niezupełnych. Omówiono również zagadnienie badań wibroakustycznych według najnowszych kryteriów Unii Europejskiej i doświadczenia autora w tym względzie. Monografia powstała jako wynik blisko 40 letnich badań i doświadczeń przemysłowych autora w zakresie diagnostyki i wibroakustyki maszyn. Monografia liczy 494 strony formatu A4.


monografia 2

Monografia: Dwojak J., Szymaniec S.: Diagnostyka eksploatacyjna zespołów maszynowych w energetyce. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2013, Opole, Studia i Monografie, zeszyt nr 344, przedstawia zagadnienie diagnostyki eksploatacyjnej zespołów maszynowych w przedsiębiorstwach energetycznych typu elektrownie i elektrociepłownie. Autorzy zaprezentowali wyniki swoich wieloletnich badań przemysłowych, w tym opracowaną i wdrożoną w Elektrowni OPOLE nową technologię i organizację kompleksowej diagnostyki eksploatacyjnej zespołów maszynowych w energetyce, ujmującej zadania eksploatacji, zabezpieczenia i zarządzania wszystkimi maszynami. Prezentowana technologia diagnozowania polega głównie na: podziale maszyn w przedsiębiorstwie energetycznym wg grup o różnej ważności: maszyny krytyczne, maszyny quasi-krytyczne i pomocnicze, wprowadzeniu jednolitego systemu akwizycji danych diagnostycznych dla wszystkich wymienionych grup maszyn, włączeniu do systemu diagnostycznego wszystkich pomiarów maszyn realizowanych na okoliczność oceny jej stanu technicznego. Opracowano i praktycznie zweryfikowano kryteria oceny i wartości graniczne stanu dynamicznego maszyn w elektrowniach i elektrociepłowniach. Nowa technologia i nowa organizacja diagnostyki zespołów maszynowych jest technologicznym wzorcem dla przedsiębiorstw, które decydują się na wprowadzenie nadzoru maszyn. Elektrownia OPOLE która wdrożyła opracowaną metodę stała się najmniej awaryjną elektrownia w kraju. Monografia liczy 244 strony formatu B5.


Więcej artykułów…

 1. Nagrody
 2. Publikacje
 3. Badania

on-line

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Oxford Encyclopedia